Podstawowe zadania księgowości

W niniejszym artykule zajmiemy się tematem księgowości, a dokładnie rzecz biorąc podstawowymi zadaniami księgowości. Jak wiadomo księgowość jest jednym z trzech podstawowych działów rachunkowości. Poza księgowością wyróżniamy także sprawozdawczość oraz kalkulację. O tych rzeczach jednak będzie mowa innym razem. Wróćmy do głównego tematu tego tekstu, a mianowicie do księgowości. Jakie zatem są podstawowe zadania księgowości? Otóż księgowość jest systemem ewidencji. Zatem podstawowym zadaniem księgowości jest dokumentowanie i prowadzenie takowej ewidencji. Chodzi tu głównie o ewidencję w ujęciu finansowym oraz majątkowym. Innymi słowy księgowość dokumentuje wszystkie działania finansowe danego podmiotu. Jako że głównym miernikiem używanym w rachunkowości, a zatem i księgowości jest pieniądz również te wszystkie ewidencje sprowadzają się do zapisów wyrażonych w kwotach i sumach pieniędzy. Jest to, bowiem przecież ewidencja majątkowa i finansowa. Trudno sobie wyobrazić by takowa ewidencja była prowadzona przy użyciu innego głównego wskaźnika czy też dokładnie rzecz biorąc miernika. Tak czy inaczej księgowość jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o prowadzenie wszelakiego biznesu czy też wszelakiej działalności gospodarczej. Nic, więc dziwnego, że w wielu firmach mamy do czynienia ze specjalnymi działami księgowymi odpowiedzialnymi właśnie za takowe prace i prowadzenie księgowości firmy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zakres prowadzenia rachunkowości

Jak sam tytuł wskazuje w niniejszym artykule zajmiemy się tematem zakresu prowadzenia rachunkowości. Innymi słowy mówić powiemy, co takowa rachunkowość tak na prawdę obejmuje. Otóż z najprostszej definicji rachunkowości wynika, iż jest to system ewidencji, który za miernik wszystkich działań przyjmuje pieniądze. W takim wypadku wszystko, co opisuje rachunkowość będzie wyrażona przy pomocy pieniędzy. Nic, zatem dziwnego, iż rachunkowość powszechnie kojarzy się z działalnością gospodarczą. W takim wypadku mamy do czynienia z ewidencją stosowaną we wszelakich podmiotach gospodarczych czy też prowadzących działalność gospodarczą w różnym znaczeniu tego słowa. Począwszy od osób prowadzących jednoosobową działalność aż po wielkie koncerny. Wszędzie tam potrzebna jest rachunkowość. Opisuje ona wszystko to, co związane jest z działalnością firmy. Wszystkie kwestie, jakie da się wyrazić za pomocą pieniądza, a zatem wszystkie wpływy jak i wydatki. Wszystkie transakcje związane z działalnością firmy oraz jej poszczególnych elementów. Służy do opisu, pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji, a także weryfikacji czy dany podmiot funkcjonuje prawidłowo czy też potrzebne są jakiekolwiek zmiany. Może też służyć do sporządzania raportów opisujących wszystko, co dzieje się w firmie czy też przedsiębiorstwie, jeżeli chodzi o właśnie kwestie finansowe. Warto, więc dowiedzieć się o rachunkowości nieco więcej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Najważniejsze działy rachunkowości

W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje sam tytuł będzie mowa o najważniejszych działach rachunkowości. Wymienimy, zatem takowe najważniejsze działy rachunkowości, a następnie pokrótce je omówimy. Zacznijmy jednak od wymienienie takowych działów. Otóż na rachunkowość w pojęciu ogólnym składają się trzy podstawowe działy. Mamy tu na myśli księgowość, sprawozdawczość oraz kalkulację. Skoro wiemy już, co będzie przedmiotem takowego opisu możemy do niego przejść. Zacznijmy od księgowości. Otóż księgowość jest systemem ewidencjonowania wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym. Jest to ewidencja finansowa oraz majątkowa. Głównym miernikiem, jaki używany jest w księgowości, a także ogólnie rzecz biorąc w całej rachunkowości jest pieniądz. W takim wypadku księgowość opiera się na dokumentacji przedstawiającej wszystko za pomocą takowego miernika, a zatem za pomocą pieniądza. Kolejnym działem jest kalkulacja. W takim wypadku mamy do czynienia z opisem i wyliczeniami dotyczącymi tego, jakie koszty związane są lub też będą z dana produkcją i tym podobnymi. Dzięki temu możemy określić czy dana produkcja będzie opłacalna czy też nie. Na koniec musimy wspomnieć o sprawozdawczości. Jak nie trudno się domyślić podstawowym zadaniem sprawozdawczości jest przygotowywanie sprawozdań z działalności firmy w ujęciu finansowym oraz majątkowym. Takowe sprawozdania przygotowywane są na przykład na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Główne typy rachunkowości

Rachunkowość możemy podzielić cztery główne typy. Mowa tu będzie, zatem o rachunkowości bankowej, rachunkowości podatkowej, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej. Skoro wiemy już, jakie mamy podstawowe typy rachunkowości możemy przejść do krótkiej charakterystyki poszczególnych odmian rachunkowości, jakie wymieniliśmy powyżej. Po pierwsze wymieniliśmy rachunkowość bankową. Ten typ rachunkowości jest jak najbardziej przystosowany i dedykowany bankom i bankowości. Jest on stosowany właśnie w kontekście podmiotów bankowych. Drugim przypadkiem, jaki możemy tutaj spotkać jest rachunkowość podatkowa. Tu również mamy do czynienia z specjalizacją tego działu rachunkowości. Jak sama nazwa wskazuje jest to rachunkowość zajmująca się sprawami podatkowymi. W zakres jej kompetencji wchodzi prowadzenie ewidencji, bilansów czy dokumentacji, jaka będzie potrzebna do późniejszego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Idąc dalej mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą. Ten typ rachunkowości określany jest również mianem rachunkowości menedżerskiej. W takim wypadku mamy do czynienia z ewidencją finansową oraz majątkową prowadzoną w celach kierowania danym podmiotem i podejmowania decyzji. Na koniec została nam do omówienia rachunkowość finansowa. Jest to rachunkowość sprowadzająca się ewidencjonowania wszystkiego, co dzieje się w kontekście finansowym czy też majątkowym w danym przedsiębiorstwie czy też danej firmie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!